ผลงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน เพิ่มศักยภาพด้านการค้า ด้านการลงทุน จังหวัดมุกดาหาร

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน เพิ่มศักยภาพด้านการค้า ด้านการลงทุน จังหวัดมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย สายทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงมุกดาหาร
ปริมาณงาน 3,448 เมตร