ผลงานตีเส้นจราจร จ.ระนอง

งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านพรุกวม – บ้านไร่ใน หมู่ที่ 6 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง