ผลงานตีเส้นจราจร จ.ประจวบคีรีขันธ์

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ถนนสาย กุยบุรี – ทุ่งน้อย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์