กิจกรรมช่วยเหลือสังคม – โครงการ ปันน้ำใจเพื่อน้อง ครั้งที่ 1

12 เมษายน 2561

บริษัท เอ ที ซี ทราฟฟิค จำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ทวีก่อสร้าง
คำนึงถึงความสำคัญของการเป็นผู้ให้
จึงได้จัดกิจกรรมให้พนังงานทุกคนมีส่วนร่วมในการแบ่งปันน้ำใจเพื่อช่วยเหลือสังคม

โดยการรวบรวมเงินเพื่อซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆสำหรับเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน
มีการจัดมอบทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จังหวัด
เพชรบุรี